Stadgar för Svenska Sköldkörtelföreningen

Art. 1 MÅLSÄTTNING

Svenska Sköldkörtelföreningen är en rikstäckande, opolitisk, fristående och oberoende förening.

Föreningen skall verka för:

  • att underlätta och främja kontakter mellan medlemmarna så att de kan utbyta erfarenheter och stödja varandra
  • att sprida evidensbaserad information
  • att bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i samhället
  • att bevaka forskning inom området

Art. 2 MEDLEMSKAP
Medlem i föreningen är var och en som till föreningen erlagt årsavgift. Varje medlem äger vid föreningsmöte en röst. Fullmakt kan utfärdas för ombud, gällande viss person och visst möte. Ombud får ej inneha mer än en fullmakt.

Art. 3 FÖRVALTNING
Styrelsen handhar förenings angelägenheter och förvaltar dess ekonomi i enlighet med stadgarna.

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer, som väljs på ordinarie årsmöte. Ordföranden och kassören äger rätt att var för sig teckna föreningens firma.

Art. 4 RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderåret Räkenskaperna och förvaltningsberättelsen ska granskas av revisorerna.

Art. 5 STYRELSEN
På årsmötet väljs styrelse, bestående av minst fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, och kassör. Tre ledamöter väljs på två år och minst två ledamöter på ett år. Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande.

Art. 6 MEDICINSKT RÅD
Föreningen har ett medicinskt råd som består av medicinska specialister på sköldkörteln, sköldkörtelsjukdom och behandling av dem.

Art. 7 ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls före mars månads utgång varje år. Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

  1. Styrelsens redogörelse för verksamheten
  2. Revisorernas berättelse
  3. Beslut om ansvarsfrihet
  4. Beslut om årsavgift
  5. Val av styrelse och valberedning

Kallelse till årsmötet ska ske skriftligen och utsändas senast 14 dagar före mötet.

Art. 8 ÄNDRING AV STADGAR
Ändring av stadgar kan ske på årsmöte om föreningen så beslutar med 2/3 majoritet av de närvarande.

Art. 9 REGLER FÖR FÖRENINGENS EV UPPLÖSANDE
Om föreningen upplöses ska ev tillgångar gå till forskning om sköldkörtelsjukdomar.